Moa Office Berars

Moa Team

President

Abhilash Khara
Moa Team

Vice President

Jayant Cheda
Moa Team

Secretary

Rashmikant Desai
Moa Team

Joint Secretary

Praful Mody
Moa Team

Treasurer

Rushabh Shah
Moa Team

Joint Treasurer

Piyush Shah

Past Presidents

Moa Team Baldev Sahney
Moa Team Bipin Shah
Moa Team Ketan Parikh

Commettie Members

Mr Surendra Gangar, Mr Hitesh Thakker, Mr Mukesh Shah, Mr Sandeep Mehta
Mr Akshay Shah, Mr Vastupal Vadhar, Mr Ameet Poojara, Mr Yogesh Dave